Zapraszamy do udziału w II Kongresie Oświaty Polskiej na Wschodzie, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 r. w Warszawie.

Zapisy na Kongres drogą elektroniczną:
http://odnswp.pl/rekrutacja-ii-kongres-oswiaty-polskiej-na-wschodzie/

W programie Kongresu realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w porozumieniu z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego m.in.:

Glottodydaktyka polonijna;
Skuteczne sposoby nauczania w szkole polskiej w Europie Wschodniej i Azji;
Polska mniejszość narodowa w kontekście prawa do nauki w języku polskim;
Przedstawienie oferty szkoleń metodycznych (stacjonarnych / online) dla nauczycieli;
Budowa platform wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności, które sprzyjać będą współpracy i tworzeniu sieci pomiędzy grupami Polonii znajdującymi się na danym obszarze (konferencje międzynarodowe dające możliwość sieciowania ponadnarodowego i konferencje krajowe wzmacniające i tworzące sieci wewnątrz danego kraju);
Warsztaty / wizyty studyjne.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl

  1. Ciekawy i bogaty program kongresu, ważna inicjatywa Wspólnoty Polskiej i współorganizatorów. Niech się przysłuży wzmocnieniu polskości na Wschodzie.

Comments are closed.