mpW Senacie odbyła się inauguracja III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych

Senat to najlepsze miejsce na spotkanie dziennikarzy polonijnych – mówiła 21 października 2016 r. wicemarszałek Maria Koc podczas inauguracji III Europejskiego Forum Mediów Polonijnych. Podziękowała polonijnym dziennikarzom i redaktorom za to, że piszą w języku polskim i poza tym, że informują, promują Polskę w świecie i budują relacje między Polakami poza granicami, a także z Polską.

Tegoroczne III Forum Mediów Polonijnych odbywa się pod honorowym patronatem marszałka Stanisława Karczewskiego. Jego organizatorami są: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

W liście skierowanym do uczestników Forum marszałek Stanisław Karczewski napisał m.in: „…To trzeci zjazd przedstawicieli redakcji mediów polonijnych w Europie, ale pierwszy organizowany w kraju. Cieszę się z tych spotkań, jestem przekonany, że budują one solidną płaszczyznę współpracy i prezentacji środowisk polonijnych w europejskiej przestrzeni informacyjnej. Dzisiejsze spotkanie w izbie wyższej wpisuje się w tradycję rozmów w Senacie, dzielenia się refleksją o sukcesach i problemach naszych Rodaków zamieszkałych poza granicami, niekiedy gorących dyskusji…… Senat  dostrzega konieczność wspierania mediów polonijnych. Widzimy także potrzebę wzmocnienia ich misji, realizującej się poprzez: budowę i umacnianie więzi między Polakami żyjącymi za granicą z Macierzą, promocję godnego wizerunku Polski za granicą, aktywizację środowisk polonijnych, prezentację i promocję Polski…”. Marszałek podziękował za uczestnictwo w tym spotkaniu i wyraził nadzieję,  że przyczyni się ono do rozwoju kontaktów pomiędzy redakcjami, co przyniesie wszechstronny rozwój mediów polonijnych.

Przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poinformowała uczestników spotkania o priorytetach przyjętych przez Senat w zakresie pomocy Polonii. Zaznaczyła, że jednym z nich jest wspieranie mediów polonijnych. Podkreśliła, że cele i model opieki nad Polonią został wypracowany w dialogu z Polonią i Polakami za granicą. Zapewniła, że senacka Komisja Spraw Emigracji koncentruje się „nad tym co łączy, a nie dzieli” i pomoc przyznaje ponad  podziałami politycznymi. Wskazała,  że Senat przede wszystkim wsłuchuje się w głos Polonii.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski powiedział, że wielką wartością jest to, że Senat wsłuchuje się w głos Polonii. Podziękował, za to, że „Wspólnota Polska” jest współorganizatorem tego wydarzenia, bo „to oznacza, że cieszy się zaufaniem mediów, a zaufanie  to ważna rzecz”. Według L. Komołowskiego wartością mediów polonijnych jest to, że nie muszą gonić za sensacją, tylko mogą się koncentrować na rzetelności i jakości tego, co robią, a także na budowaniu wspólnoty narodowej.

Teresa Sygnarek, prezes zrzeszenia organizacji polonijnych ze Szwecji, inicjatorka forów powiedziała, że zainteresowanie dziennikarzy uczestnictwem w tych spotkaniach co roku wzrasta. Pierwsze dwa fora odbyły się w Szwecji. Na pierwsze przybyli przedstawiciele 24 redakcji, na drugie – 45 redakcji, a na obecne spotkanie ponad 50 redakcji. Jej zdaniem świadczy to o potrzebie organizowania takich spotkań i o potrzebie współpracy dziennikarzy polonijnych. Zaznaczyła, że media polonijne działają na rzecz podtrzymywania tożsamości narodowej i zachowania związków z macierzą. Koncentrują się na budowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie, aktywizacji i integracji środowisk polonijnych w krajach zamieszkania.

III Forum  zakończy się w niedzielę. Jego obrady będą się toczyły w Pułtusku. Złożą się na nie panele dyskusyjne i zajęcia warsztatowe. Dziennikarze będą dyskutować m.in. nt.: formy integracji środowisk polonijnych, dialogu między mediami polonijnymi, Polonii w oczach mediów polonijnych i przyszłości tych mediów.

senat.gov.pl