„Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!” – 139 delegatów przywitał przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski. Podkreślił, że, choć zjazd ma charakter roboczy, ale doczekał się pozdrowień od „osób nam bliskich”. AWPL-ZChR współpracuje z europejskimi partiami, partiami w Polsce, zaś kilka z nich przekazało pozdrowienia dla delegatów dzisiejszych obrad. Słowa uznania dla partii i jej osiągnięć skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i Bogusław Rogalski, przewodniczący partii Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Obrady rozpoczęły się modlitwą o błogosławieństwo zjazdu pod przewodnictwem księdza kanonika Józefa Aszkiełowicza. Następnie uczestnicy zjazdu odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po wspólnej modlitwie ksiądz dziękował partii za pielęgnowanie wartości chrześcijańskich.

Obradom przewodniczyli Wanda Krawczonok, starosta frakcji AWPL-ZChR w Sejmie, oraz Zdzisław Palewicz, mer rejonu solecznickiego. Odczytano nazwiska tych członków partii, którzy odeszli do Pana w l. 2016-2020.

Pozdrowienia od przyjaciół w Polsce

Jarosław Kaczyński, lider Zjednoczonej Prawicy w Polsce, składając pozdrowienia na ręce lidera Waldemara Tomaszewskiego i całego Zjazdu, pogratulował AWPL-ZChR osiągnięć i życzył dalszych sukcesów, „a w najkrótszej perspektywie – owocnych obrad”. Prezes PiS, zwracając się do delegatów, życzył ponadto „obfitości Łask Bożych” i załączył „serdeczne pozdrowienia”.

„AWPL-ZChR zawsze była partią z zasadami i ma renomę najuczciwszej siły politycznej na Litwie” – odnotował Bogusław Rogalski. „Pod przewodnictwem Pana Przewodniczącego AWPL-ZChR z partii mniejszości narodowej stała się najpierw partią regionalną, a następnie ogólnokrajową” – sukcesy partii wyliczał Bogusław Rogalski, przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Referat przewodniczącego

Po omówieniu kwestii organizacyjnych, w ramach sprawozdania Rady Naczelnej ugrupowania, referat wygłosił przewodniczący AWPL-ZChR. Prezes ugrupowania z zadowoleniem odnotował fakt, że w kadencji 2016-2020 wzrosła liczba i kół (do 78)  i oddziałów (do 8), i członków (do 2134) AWPL-ZChR. Waldemar Tomaszewski podkreślił, że zarówno podczas wyborów sejmowych w 2012 r., jak też 2016 r. AWPL-ZChR udało się wprowadzić do parlamentu po 8 przedstawicieli. Od lipca 2019 roku AWPL-ZChR współtworzy koalicję rządzącą obejmując dwa kluczowe resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Łączności.

Przewodniczący odnotował, że podczas wyborów samorządowych w 2019 r. partia cieszyła się 5-procentowym poparciem, co przekłada się na liczbę 59 716 oddanych głosów i 56 uzyskanych mandatów. W bezpośrednich wyborach merów zarówno w 2015 r., jak też 2019 r. ugrupowaniu udało się wprowadzić swoich przedstawicieli do dwóch samorządów: Maria Rekść została po raz drugi wybrana na mera rejonu wileńskiego, a Zdzisław Palewicz – rejonu solecznickiego.

Tomaszewski przypomniał o wynikach I tury wyborów prezydenckich (12.05.2019), kiedy to kandydat AWPL-ZChR uzyskał 56 476 głosów (4-proc. w skali kraju), zwyciężając tak samo jak premier Saulius Skvernelis w 3 samorządach, podczas gdy 5 z 9 kandydatów nie wygrało w żadnym.

Waldemar Tomaszewski już od trzech kadencji pracuje w Parlamencie Europejskim, gdzie jest jednym z najbardziej aktywnych europosłów z Litwy. Z rankingu litewskich europosłów, opracowanego przez opiniotwórczy portal VoteWatch na podstawie wyników pracy i zajmowanych stanowisk, wynika, że w grupie 11 europosłów z Litwy przedstawiciel AWPL-ZChR zajmuje wysoką 4. pozycję: opracował i złożył on 154 projekty rezolucji, skierował 12 pytań do Rady lub Komisji, wygłosił 130 przemówień.

AWPL-ZChR w polityce międzynarodowej

Poseł do PE Waldemar Tomaszewski jest: członkiem Biura (Zarządu) Frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, I Wiceprzewodniczącym Delegacji ds. stosunków z Białorusią, członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego, członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest, zastępcą w Podkomisji Praw Człowieka, zastępcą w Komisji Rozwoju.

W ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poseł Rita Tamašunienė jest członkinią Grupy Europejskich Konserwatystów i Sojuszu Demokratycznego, a także Komisji Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów.

W l. 2017-2020 w Komitecie Regionów z ramienia AWPL-ZChR pracował Tadeusz Andrzejewski, który był członkiem Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury.

Dokonania partii

Szereg sukcesów w oświacie polskiej na Litwie jest wynikiem jedności i determinacji środowisk oświatowych i polskich organizacji. Ogółem na Litwie jest 360 gimnazjów, polskich – 36, co oznacza, że polskiej mniejszości na Litwie udało się sprawić, że 10 proc. gimnazjów w skali kraju stanowią gimnazja polskie. Cieszy również dynamika liczby uczniów w klasach 1-12 w szkołach polskich na Litwie: w roku 1988 było ich 9995, obecnie zaś – 11 215 (odpowiednio 2 i 3,44 proc.). Cieszy również wzrost liczby uczniów w klasach pierwszych w szkołach polskich na Litwie.

W latach, kiedy AWPL-ZChR pracuje w koalicji w Samorządzie m. Wilna, znacznie wzrosła liczba zaprojektowanych działek do zwrotu przez władze stołeczne, w tym roku takowych zaprojektowano 1100, zaś ogółem od roku 2018 – 1846.

W bieżącej kadencji Sejmu Litwy frakcja AWPL-ZChR opracowała szereg inicjatyw legislacyjnych: opracowała projekt uchwały Sejmu o przywróceniu Ustawy o Mniejszościach Narodowych z 1991 r. do czasu uchwalenia nowej ustawy, projekt Ustawy o Mniejszościach Narodowych, projekt uchwały Sejmu o przywróceniu wielkości „koszyka ucznia” szkół mniejszości narodowych do wartości przed kryzysem gospodarczym.

Poparcie większości w Sejmie już uzyskał prorodzinny projekt AWPL-ZChR: na Litwie została wprowadzona Karta Rodziny, która uprawnia rodziny wielodzietne do wielu zniżek i ulg.

Posłowie poparli również propozycję AWPL-ZChR o zwiększeniu świadczeń na dzieci, które wzrosły do 60 euro na każde dziecko lub 100 euro na dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach.

Sejm bieżącej kadencji uchwalił również Ustawę o Umocnieniu Rodziny aktywnie popieraną przez AWPL-ZChR.

Jeszcze w 2005 r. AWPL-ZChR skierowała pod obrady Ustawę o Ochronie Życia Poczętego, która w pierwszym czytaniu została przyjęta w 2006 r., ponownie zgłoszona w 2013 r. i w pierwszym czytaniu została przyjęta w 2016 r.

Z inicjatywy AWPL-ZChR Rok 2018 ogłoszono Matki Boskiej Trockiej – patronki Litwy, a rok 2020 – Rokiem Św. Jana Pawła II na Litwie. Również staraniami klubu parlamentarnego AWPL-ZChR 2 listopada (Zaduszki) został wpisany na listę dni wolnych od pracy.

AWPL-ZChR zgłosiła poprawkę do Ustawy o Oświacie dot. obowiązkowego nauczania religii w szkołach, ponadto w bieżącej kadencji frakcja AWPL-ZChR poparła poprawkę o nauczaniu w duchu wartości (poszanowanie dla życia, godności człowieka, małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa) i patriotyzmu oraz większego wpływu rodziców i opiekunów na proces nauczania dzieci.

1 lipca br. weszła w życie ustawa o bezpłatnych lekach dla seniorów od 75. roku życia, o którą postulowała AWPL-ZChR. Na jesieni ub. roku w pierwszym czytaniu przyjęto projekt Ustawy o Instytucjach Finansowych przewidujący opodatkowanie aktywów bankowych. Sejm Litwy zaaprobował ustawę o obniżeniu opłat za dokumenty tożsamości dla dzieci do 18. roku życia (o 50 proc.) i seniorów (o 80 proc.). Dzięki głosom posłów AWPL-ZChR Sejm przyjął Ustawę o Reformie Podatkowej wprowadzającą podatek dyferencyjny.

Kolejną inicjatywą legislacyjną partii jest Ustawa o ujawnieniu byłych tajnych współpracowników sowieckich służb specjalnych, której celem jest położenie kresu ich szantażowaniu i manipulowaniu tematem.

Prezes partii mówił również o szeregu inicjatyw legislacyjnych, których współautorem jest AWPL-ZChR.

Mówiąc o najważniejszych imprezach organizowanych przez AWPL-ZChR lub współorganizowane z ZPL, samorządami i gminami, Waldemar Tomaszewski wymienił takie przedsięwzięcia jak: Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZChR-ZPL, Dożynki w Solecznikach i Pikieliszkach, Święto Rodzin „Witaj, Święta Wniebowzięta” w Kowalczukach, Święto Rodziny i Festyn w Mariampolu, Święto Rodziny w Czarnym Borze, parada polskości w Wilnie z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznicy Konstytucji 3 Maja, międzynarodowa konferencja pt. „Życie ludzkie jest najwyższą wartością” w Sejmie w 2018 r., międzynarodowa konferencja AWPL-ZChR i Ruchu Europa Christi W Wilnie „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” w 2018 r., akademia z okazji 9. rocznicy intronizacji Chrystusa Króla przez samorządy Wileńszczyzny w 2018 r.

Delegaci wysłuchali ponadto sprawozdań komisji rewizyjnej i nadzorczej.

Dyskusja nad sprawozdaniami

Prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz wyraził radość „ze względu na działalność społeczności polskiej na Litwie, w awangardzie której stanęła AWPL-ZChR”. Przypomniał okoliczności powstania partii, jej początki, odnotował, że droga samoorganizujących się Polaków, których celem była obrona praw obywatelskich, nie była łatwa. „Jesteśmy nie tylko równi wśród równych, ale chyba najlepsi” – oświadczył. „Tak trzymać!” – życzył. „W zorganizowanym 20-milionowym, a może i większym, ruchu polonijnym, pod swoim, własnym sztandarem działa tylko społeczność polska na Litwie pod mądrym kierownictwem – raczej nikt poza nią nie potrafił osiągnąć tego” – zaznaczył.

Minister łączności, poseł Jarosław Narkiewicz przybliżył zebranym realizowanie planu rządu i programu AWPL-ZChR, będącej w koalicji, na poziomie ministerialnym. Został zatwierdzony projekt rozwoju portu morskiego w Kłajpedzie, przyśpieszyła realizacja projektów „Via Baltica” i „Rail Baltica”, ma być odnowione łącze kolejowe z Druskienik do Grodna, a także jest pomysł łącza kolejowego między Białymstokiem, Wilnem i Grodnem, co zwiększy możliwości transportowe. Dodał, że obecnie realizowany jest „nasz projekt dostosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Mówił też o ożywieniu żeglugi na Niemnie. Dodał, że w planach jest też ożywienie żeglugi na Wilii.

Narkiewicz podkreślił, że udało się znacznie zwiększyć środki na drogi i przyspieszyć prace remontowe dróg. W czasie epidemii resort łączności przedstawił plan działań na rzecz stymulowania gospodarki i zmniejszania skutków koronawirusa, w ramach którego na drogi rząd przydzielił dodatkowe 150 mln euro. Podkreślił, że samorządom kilkakrotnie zwiększono pieniądze na drogi. Np. rejon solecznicki w 2018 roku otrzymał na drogi zaledwie 1,5 mln euro, a w tym roku – 4 mln euro (bez środków unijnych). Rejon trocki odpowiednio 2 i 6 mln euro, rejon święciański – 2 i 4,5 mln euro, Wilno – 14 i 35 mln euro, rejon wileński – ok. 4 mln i 15,5 mln euro.

Sprawozdania z działalności w okresie 2016-2020 złożyli prezesi oddziałów partii, których liczba w bieżącej kadencji zwiększyła się się o 2 i obecnie wynosi 8.

Przewodnicząca Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego Maria Rekść zaznaczyła, że dobre wyniki wyborcze nie są celem samym w sobie, a narzędziem do realizacji programu wyborczego AWPL-ZChR Rejonu Wileńskiego. „Chcemy, by nasz udział był narzędziem do polepszenia warunków życia mieszkańców w rejonie wileńskim. Gdyż tu nasza ziemia. Tu się urodziliśmy. Tu państwo budowaliśmy, więc mamy aspiracje być jego gospodarzami, przynajmniej współgospodarzami. I gospodarzami naszego regionu” – mówiła.

Wybory samorządowe zakończyły się wielkim sukcesem w rejonie wileńskim: w I turze mer Maria Rekść uzyskała 54 proc. poparcia, a partia zdobyła absolutną większość głosów w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. „Wyniki wyborów są tym bardziej imponujące, że w rejonie mieszka 52 proc. Polaków, a AWPL-ZChR uzyskała 55 proc. głosów” – odnotowała.

„Poprzez wybory po raz kolejny pokazaliśmy, że prowadząc uczciwą politykę, opartą na wartościach chrześcijańskich i pochylając się nad problemami każdego człowieka, można zdobyć zaufanie wyborców – mówiła Rekść. – Ale trzeba również podkreślić, że skuteczność polityczna AWPL-ZChR jest możliwa w wielkim stopniu dzięki jej liderowi Waldemarowi Tomaszewskiemu, którego doświadczenie polityczne i wrodzony zmysł organizacyjny sprawiają, że strategia prowadzenia partii jest właściwa i przynosi sukcesy, z głosem którego muszą liczyć się polityczni oponenci. A dalekowzroczna strategia jednoczenia różnych wspólnot i środowisk to dobra droga do wyborczego sukcesu”.

Mer kolejno wymieniała osiągnięcia i dokonania przedstawicieli AWPL-ZChR w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w ramach poprawy warunków życia mieszkańców rejonu.

„Nasza partia pod przewodnictwem Waldemara Tomaszewskiego dąży we właściwym kierunku” – zapewnił prezes AWPL-ZChR Oddziału Święciańskiego Zbigniew Jedziński. „Światem rządzi pieniądz” – ubolewał poseł. „Wartości liberalne ruszyły do natarcia, a chrześcijańskie są w defensywie” – kontynuował wywody Zbigniew Jedziński. „Niewielkimi wysepkami, gdzie wartości chrześcijańskie jeszcze są cenione, są Polska i Litwa – powiedział. – Na Litwie zaś, jedyną partią, która na pierwszym planie ma wartości chrześcijańskie, a w programie dominują założenia socjalne z myślą o mieszkańcach, jest AWPL-ZChR”.

„Jedyną siłą, która walczy o dobro zwykłych obywateli, o tych, którzy pracują, a nie tych, którzy zarabiają na różnych machinacjach, jest nasza partia – Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin” – oświadczył.

„W rejonie solecznickim również wiele udało się zrobić” – zauważył prezes Oddziału AWPL-ZChR Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz. „Wiemy, czego chcemy i wiemy, jak to osiągnąć. Chcemy dla naszego kraju dobra i dlatego tym krajem współrządzimy i będziemy się starać tak czynić w przyszłości. Chcemy dla Wileńszczyzny sprawiedliwości, wyrównania szans i dynamicznego rozwoju, dlatego tu, na Wileńszczyźnie, rządzimy i tak będzie” – zapewnił. „Chcemy zachować polskość, utrwalić tożsamość narodową, byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni nie zważając na wszystkie próby podziałów – powiedział. – Chcemy, by w centrum tych wszystkich działań stał człowiek, jego godność, jego dobro i jego komfort życia. My tego chcemy”.

Wszyscy prezesi oddziałów byli jednomyślni w propozycji, by na kolejną kadencję za sterem partii stanął Waldemar Tomaszewski: jego kandydaturę na prezesa AWPL-ZChR wystawiły wszystkie oddziały ugrupowania.

Wybory władz

Członkowie ugrupowania wybrali dzisiaj władze, w tym przewodniczącego, wiceprezesów, sekretarza odpowiedzialnego, Radę Naczelną i komisje partii, ponadto dokonali zmian w Statucie AWPL-ZChR.

W tajnym głosowaniu Waldemar Tomaszewski został wybrany jednomyślnie przewodniczącym AWPL-ZChR na kolejną kadencję. Spośród 136 uczestniczących w głosowaniu delegatów „za” wypowiedziało się 134 , jedna osoba była przeciw i jedna wstrzymała się od głosu. Po ogłoszeniu wyników głosowania delegaci zjazdu nagrodzili Waldemara Tomaszewskiego rzęsistymi brawami na stojąco.

Przewodniczący serdecznie podziękował za poparcie i zaufanie, prosił też przekazać podziękowania dla wszystkich członków i sympatyków AWPL-ZChR. „Przed nami jest jeszcze wiele o zrobienia, tak więc będę jeszcze bardziej wymagający” – zaanonsował nowo wybrany przewodniczący. „Co mamy zrobić w najbliższym czasie? Kontynuować prace i wykorzystać ten wielki potencjał setek naszych ludzi na stanowiskach” – podkreślił. „Na nas ciąży ogromna odpowiedzialność, mamy bowiem ogromną rzeszę swoich zwolenników – powiedział. – Nie ma takiego stadionu w kraju, na którym moglibyśmy zmieścić wszystkich swoich zwolenników”.

Delegaci zjazdu poparli propozycję przewodniczącego AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego o zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących partii z 5 do 8. Na wniosek lidera AWPL-ZChR do grona wiceprzewodniczących partii Wandy Krawczonok, Marii Rekść, Zdzisława Palewicza i Zbigniewa Jedzińskiego dołączyli Maria Pucz, Jarosław Narkiewicz, Rita Tamašunienė i Waldemar Urban.

Zjazd wybrał ponadto sekretarza odpowiedzialnego partii, którym została Edyta Szyszko, Radę Naczelną AWPL-ZChR, komisje nadzorczą i rewizyjną AWPL-ZChR. Rada Naczelna została zwiększona z 21 do 33 członków. Zjazd przyjął również zmiany w Statucie AWPL-ZChR.

za: prawy.pl

  1. Gratulacje, uznanie i pozdrowienia dla pana Tomaszewskiego, całej Akcji Wyborczej Polaków i wszystkich rodaków, którzy na Wileńszczyźnie są fundamentem polskości, bronią dziedzictwa kresowego, języka i wiary przodków. Życzę też sukcesu w jesiennych wyborach.

  2. Gratulacje dla Pana Waldemara Tomaszewskiego z okazji ponownego wyboru na Przewodniczącego AWPL-ZChR! To dowód wielkiego zaufania członków partii jak też bardzo dobrego prowadzenia AWPL-ZChR, z konkretną i rzetelną wizją polityczną, którą Pan Przewodniczący opiera na prawdziwych wartościach. Życzę sukcesów i zwycięstwa w jesiennych wyborach do parlamentu.

  3. Gorące pozdrowienia dla Wilnian, dla członków i sympatyków AWPL, dla kierownictwa z przew. Tomaszewskim na czele – szczęść Wam Panie Boże, wszystkiego dobrego!

  4. Piotr Stefański

    Gratuluję Panu Tomaszewskiemu prowadzenia skutecznej polityki i tych historycznych sukcesów.

Comments are closed.