radaW Senacie RP odbyła się uroczystość powołania członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.   

Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. W 16 -osobowym składzie Rady znaleźli się między innymi: Rita Tamašunienė, poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZChR; Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi; Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie; Maria Szonert Binienda, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich; Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata; Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot.

Marszałek Senatu wyjaśnił, na czym polegać będzie budowanie wspólnoty narodowej. Będzie to wielopłaszczyznowa współpraca w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze. Wyraził on zadowolenie, że do Senatu wróciły środki na finansowanie Polonii.

Stanisław Karczewski podkreślił, że żywi wobec Rady i Polonii nadzieję, iż będą oni ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny: „Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną” – powiedział. Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski. „Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować” – obiecał marszałek Senatu. „Nic o Polonii bez Polonii. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami”.

W imieniu nowo powołanej Rady głos zabrał Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata: „Tak jak członkowie rodziny dbają o jej wspólne dobro, tak my będziemy dbać i wspierać pana marszałka oraz Senat w dziele budowy tej wielkiej narodowej wspólnoty. A wiele jest do zrobienia. Trzeba dbać o wizerunek Polski i Polaków, abyśmy stanowili wspólnie rodzinę, aby Polakom żyło się coraz lepiej i abyśmy mogli być z tego dumni”.   

Polonijna Rada Konsultacyjna została powołana na nowo do życia uchwałą Senatu na początku lipca br. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w 2002 r. Funkcjonowała ona do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; będą oni pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu. Marszałek będzie zwoływać posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam będzie przewodniczył jej obradom. Będzie też mógł zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

Źródło: senat.gov.pl

  1. Oczywiście w składzie rady są Kresowiacy z Ukrainy Litwy i Białorusi. Nic o nas bez nas, jak to się mówi.

  2. Gratulacje dla poseł Rity Tomaszun. I życzenia powodzenia dla całej AWPL ZCHR w nadchodzących wyborach do sejmasu.

Comments are closed.