Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, w której wyraziło zaniepokojenie w sprawie nowej ukraińskiej ustawy o oświacie i wezwało władze w Kijowie do rewizji nowych przepisów.

O kontrowersyjnej ustawie pisaliśmy w artykule pt. „Koniec nauczania po polsku w polskich szkołach na Ukrainie.”
Rezolucję poparło 82 deputowanych, 17 było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Członkowie Zgromadzenia zauważyli, że zdaniem części krajów sąsiadujących z Ukrainą, nowa ustawa narusza prawa mniejszości narodowych i budzi duże wątpliwości odnośnie jej zgodności z ukraińskim systemem prawnym.

Zgromadzenie Parlamentarne jest zaniepokojone artykułami odnoszącymi się do nauczania w językach mniejszości nowej Ustawy o Oświacie, przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy 5 września 2017 roku i podpisaną 27 września 2017 roku przez ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenkę.

Zgromadzenie wyraziło również rozczarowanie z faktu, że treść wzbudzających kontrowersje zapisów ustawy została przesłana Komisji Weneckiej celem zaopiniowania dopiero po tym, jak została ona przegłosowana i przyjęta.

– Zgromadzenie uważa za przedwczesne zajęcie zdecydowanego stanowiska odnośnie jakichkolwiek kwestii prawnych. Jest jednak przekonane, że ważne jest wywiązywanie się z zobowiązań opartych na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Ramowej Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych i Karty Języków Regionalnych, a także promowanie wznowienia konstruktywnego dialogu między różnymi zaniepokojonymi stronami.

W rezolucji wskazano również na trzy główne kwestie, które miałyby stać się podstawą dla dalszych uzgodnień: – znajomość języka państwowego jako elementu integrującego, którego nauczanie ma prawo  być promowane przez
władze danego kraju; – uwzględnienie kwestii wywodzących się Ramowej Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych dotyczących roli języka jako elementu indywidualnej i zbiorowej tożsamości; – zasadę niedyskryminacji.

Gdy państwo podejmuje kroki na rzecz rozwoju języka oficjalnego, to muszą one jednocześnie dążyć do ochrony i promocji języków mniejszości narodowych.

Zgromadzenie RE wezwało ukraińskie władze do rewizji ustawy.

–Zgromadzenie rekomenduje ukraińskim władzom przegląd kwestii języków mniejszości w oświacie, w oparciu o elastyczny model dwujęzycznej edukacji dla wszystkich osób należących do „rodowitej ludności Ukrainy” i „mniejszości narodowych”, tak, by nie było dyskryminacji.

  1. niestety nie przejrzą na oczy
    bo oni już tak mają – są ślepi i głusi na prawdę, wierzą tylko w swoje urojenia
    niestety z tego przychodzi wiele szkód, a polska polityka wschodnia jest kompletnym chaosem przechodzącym w fiasko

Comments are closed.