9 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się roczna konferencja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), na której tradycyjnie są składane sprawozdania z wykonania programów przedstawicieli partii na różnych szczeblach władzy, jak też sprawozdania z przyjęć wyborców. Na konferencji również jest omawiana sytuacja polityczna oraz plany i zadania na najbliższy rok.

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący partii, poseł do Parlamentu Europejskiego, otwierając obrady, odnotował, że okres świąteczny wciąż trwa i na scenę zaprosił Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka” z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, który zaprezentował występ o charakterze świąteczno-patriotycznym.

Równo o godz. 15 uczestnicy obrad odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. „Koronka do Miłosierdzia Bożego na naszych konferencjach jest już tradycją, bardzo ważną dla naszego ugrupowania budowanego na wartościach chrześcijańskich” – odnotował Waldemar Tomaszewski przed modlitwą. 

Na obrady przybyło 244 delegatów z Wilna, rejonów wileńskiego, trockiego, solecznickiego, święciańskiego, szyrwinckiego i Wisaginii. Lider partii powitał wszystkich przybyłych: członków Rady Naczelnej, członków prezydium oddziałów, prezesów oddziałów AWPL-ZChR: Marię Rekść, prezes oddziału rejonu wileńskiego, Zdzisława Palewicza, prezesa oddziału rejonu solecznickiego, Marię Pucz, prezes oddziału rejonu trockiego, Wandę Krawczonok, prezes oddziału miasta Wilna, Zbigniewa Jedzińskiego, prezesa oddziału rejonu święciańskiego,  liderów największych organizacji społecznych – posła Michała Mackiewicza, prezesa Związku Polaków na Litwie,  Józefa Kwiatkowskiego, prezesa „Macierzy Szkolnej”, ministrów spraw wewnętrznych i łączności Ritę Tamašunienė i Jarosława Narkiewicza, posła Czesława Olszewskiego, wicemerów, dyrektorów i wicedyrektorów administracji samorządów, radnych, starostów, wicestarostów, prezesów i wiceprezesów kół.

Przed rozpoczęciem obrad „Wilenka” wykonała oficjalny hymn Wileńszczyzny – refren pieśni Gabriela Jana Mincewicza „Wileńszczyzny drogi kraj”.

„Sprawą zasadniczą w 2019 r. był udział w batalii wyborczej. Za niezbędną siłę i energię w wyborach i za dobre wyniki nie raz dziękowaliśmy Najwyższemu i sobie nawzajem” – w ramach słowa wstępnego zaznaczył Tomaszewski i raz jeszcze podziękował wszystkim obecnym i nieobecnym za udział i zaangażowanie podczas wyborów, które zaowocowały tym, że „ugrupowanie jeszcze bardziej wzmocniło swoje pozycje”. „Głosów mieliśmy mniej, ale przy nowej konfiguracji politycznej udało się utrzymać silną pozycję i nawet ją wzmocnić” – podsumował lider ugrupowania.

„W wyborach samorządowych otrzymaliśmy 54 mandaty w sześciu samorządach. Mieliśmy też straty, najbardziej odczuwalne w stolicy, ale swoje pozycje utrzymaliśmy. Wymowne jest to, że we wszystkich samorządach jesteśmy w koalicji i to jest bodajże główny wskaźnik zagospodarowania tego zwycięstwa” – analizował Waldemar Tomaszewski.

„Utrzymaliśmy koalicję we wszystkich 5 samorządach: w rejonach wileńskim i solecznickim, gdzie, oczywiście, koalicja nie jest potrzebna, w Wilnie, Trokach i Święcianach. Po raz pierwszy jesteśmy w koalicji rządzącej w Wisagini – tego dotąd nie było” – odnotował polityk.

Oceniając wyniki wyborów prezydenckich, lider AWPL-ZChR powiedział: „Wygraliśmy w rejonie wileńskim, solecznickim i Wisagini  – była też bardzo wyraźna wygrana nawet w 102 dzielnicach 7 samorządów. Najlepszy wynik odnotowaliśmy w rejonie solecznickim z 63 proc., a urzędujący prezydent dopiero był trzeci” – podkreślił.

Kolejnymi pomyślnymi dla partii wyborami w roku 2019 były wybory do Parlamentu Europejskiego, w których partia uzyskała 5,5 proc. poparcia w skali kraju. 70 tysięcy głosów, przełożyło się na mandat europosła dla Waldemara Tomaszewskiego, który głosami wyborców został oddelegowany do PE po raz trzeci z rzędu.

Wilno

Edyta Tamošiūnaitė, wicemer m. Wilna, składając sprawozdanie z działalności wileńskiego oddziału partii, odnotowała, że od początku nowej kadencji Rady m. Wilna radni frakcji AWPL-ZChR zainicjowali około 80 spotkań na aktualne tematy zgłoszone przez mieszkańców, większość z nich udało się rozstrzygnąć pozytywnie.

Wicemer z ramienia AWPL-ZChR jest w Wilnie odpowiedzialna za oświatę (kształcenie przedszkolne, wczesnoszkolne, nauczanie nieformalne, szkoły mniejszości), kulturę, sprawy młodzieżowe, opiekę zdrowia (przychodnie, szpitale) i porządek publiczny (policja municypalna). Dr Danuta Narbut z ramienia AWPL-ZChR, wicedyrektor Administracji Samorządu m. Wilna, odpowiada za sprawy społeczne (zasiłki, mieszkania socjalne i in.), rozwój miasta (planowanie, budowa, zwrot ziemi i in.) i gospodarkę miejską (transport, ulice, wodociągi i in.).

Edyta Tamošiūnaitė odnotowała, że dzięki naszej mocnej pozycji i determinacji Rodaków w stolicy zachowano 14 szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania (6 z nich to gimnazja, 1 – liceum), zwiększono do 27 liczbę przedszkoli, w których są grupy z polskim językiem nauczania. Cieszyła się z dynamiki wzrostu liczby dzieci w polskich szkołach i przedszkolach Wilna. Z satysfakcją odnotowała, że w roku szkolnym 2018-2019 spośród 297 maturzystów 78 uczniów z wileńskich szkół polskich otrzymało na maturze maksymalną ocenę – 100 punktów.

Poinformowała, że w 2019 r. w odnowienie placówek polskich w Wilnie skierowano 3 062 100 euro, prace odnowieniowe przeprowadzono m.in. w Gimnazjach im. Władysława Syrokomli, im. Jana Pawła II, im. Szymona Konarskiego, Przedszkolach „Zielone Wzgórze” i „Źródełko”. 

„Projekty mniejszości narodowych otrzymują wsparcie Urzędu Miasta Wilna. W r. 2019 zrealizowano blisko 50 projektów polskich (Światowy Zjazd Wilniuków, Litanie Ostrobramskie, Noworoczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia” i in.), na które skierowano około 105 000 euro. Stoimy na czele komisji organizacyjnych takich przedsięwzięć jak „Kaziuk Wileński” i „Święta Bożonarodzeniowe w Stolicy” – odnotowała przedstawicielka AWPL-ZChR.

Wicemer stolicy podkreśliła, że współrządzony przez Polaków samorząd stołeczny wspiera zespoły polskie, w tym „Wilię”, „Wilenkę”, „Kapelę Wileńską”, „Zgodę”, „Melodię”, „Sto uśmiechów” i inne zespoły. „50 000 euro przeznaczyliśmy na film „Miłość i Miłosierdzie”, zaś 85 000 euro – na budowę dziecięcego działu Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie” – poinformowała Tamošiūnaitė.

Zastępca włodarza stolicy powiedziała, że wiele uwagi władze udzielają obrzeżom miasta – Nowa Wilejka, Kolonia Wileńska, Waka Trocka, Ludwinowo, Grzegorzewo – kierując inwestycje w drogi, chodniki, przystanki, place do zabaw dla dzieci, place sportowe, oświetlenie. 

Mówiąc o nowościach w dziedzinie zwrotu ziemi, wicemer odnotowała, że Samorząd m. Wilna przekazał Narodowej Służbie Rolnej ogółem 3 000 działek (442 ha) gruntów. Służba będzie z kolei decydowała o nieodpłatnym przekazaniu tej ziemi obywatelom. Oceniając osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego, Edyta Tamošiūnaitė zaznaczyła, że na ulice Wilna wyjechało 150 nowych autobusów, 41 nowych trolejbusów, 5 elektrycznych autobusów i 10 autobusów Midi. Bardzo ważną dziedziną formowania działek pod zwrot ziemi, jak też transportu miejskiego, jak widzimy bardzo skutecznie kieruje wicedyrektor administracji samorządu z ramienia AWPL-ZChR Danuta Narbut.

Rejon wileński

Mer Maria Rekść, przewodnicząca partii w rejonie wileńskim, odnotowała, że w 2019 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego realizował około 50 projektów, z nich 10 o wartości 3,5 mln euro pomyślnie sfinalizowano. W roku ubiegłym zainicjowano 33 projekty, których wartość opiewa na ponad 20 mln euro.

Mer rejonu wileńskiego podkreśliła, że edukacja jest priorytetem dla władz rejonu wileńskiego. Odnotowała, że w 2019 r. w rejonie zmodernizowano, odnowiono lub wyremontowano szereg szkół i przedszkoli na ogólną kwotę ponad 7 mln 700 000 euro. Największe projekty w tej dziedzinie są realizowane w Gimnazjach im. Meilės Lukšienės w Mariampolu, im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Mickunach, Rukojniach, im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w Zujunach, im. św. Kazimierza w Miednikach, Szkole Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach, Przedszkolu w Bujwidzach, Szkole-Przedszkolu w Kabiszkach.

Największe dobudówki powstaną w Przedszkolu w Mariampolu na kwotę 559 000 euro, Szkole Początkowej w Grygajciach (521 000 euro). „W roku 2019 Samorząd zbudował kolejne 4 boiska na kwotę 1 675 000 euro: w Czarnym Borze, Podbrzeziu, Mariampolu, Ławaryszkach” –podkreśliła Maria Rekść.

„Chcąc pozyskać jak największą liczbę nauczycieli i specjalistów ds. pomocy dla ucznia Samorząd podjął decyzję o zwrocie kosztów podróży do pracy i z powrotem nauczycielom i innym specjalistom. W roku 2019 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 34 000 euro. Samorząd zwiększył ponadto dla specjalistów współczynniki za pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach” – odnotowała mer rejonu wileńskiego.

W dziedzinach kultury i sportu mer wyróżniła przeprowadzony I etap remontu w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie na kwotę 900 000 euro, podczas gdy wartość całego projektu opiewa na 2 mln 300 000 euro. W Niemenczynie zakończono budowę gmachu administracyjnego biathlonowego kompleksu sportowego, w który zainwestowano 800 000 euro. W Rudominie z kolei ruszyła budowa Szkoły Sztuk Pięknych o wartości 3 mln 300 000 euro.

Mer Maria Rekść poinformowała, że w ub. roku w Wielkiej Kosinie zakończono budowę Domu Opieki dla seniorów, który działalność rozpocznie niebawem. Projekt kosztował 1 200 000 euro. W ub. roku nabyto ponadto dom na potrzeby Centrum Kryzysowego Rodziny i Dzieci w Kowalczukach, w którym mieszkają dzieci pozbawione opieki rodziców.

„W 2019 r. odnowiliśmy kotłownie na ogólną kwotę ponad 1 mln 319 000 euro. Największe z nich to kotłownie w Kowalczukach, Pogirach i Czarnym Borze. W odnowienie scentralizowanych sieci cieplnych Samorząd zainwestował blisko 600 000 euro. W 2019 r. zakończono prace renowacyjne bądź modernizacyjne domόw wielomieszkaniowych na kwotę ponad 900 000 euro. Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodnej wyniosły w ub. roku 1 mln 570 000 tysięcy euro. 

Na rozwój infrastruktury drogowej w rejonie w roku 2019 skierowano ponad 11 mln 300 000 euro. Wyasfaltowano i odnowiono 40 km dróg.

„Nadal wspieramy mieszkańców, rodziny wychowujące dzieci, dlatego stosujemy najniższe ceny na edukację i kształcenie w Szkole Sztuk Pięknych, zaś uczęszczanie do Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne. W porównaniu z innymi samorządami opłaty w placówkach edukacyjnych w rejonie wileńskim są jedne z najniższych. Wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego są zwolnieni z podatku za ziemię rolną do 5 ha w miejscowościach wiejskich i ćwierć hektara w Niemenczynie. Samorząd, chcąc zmniejszyć straty w gospodarstwach rolnych spowodowane warunkami pogodowymi, w 2019 r. udzielił wsparcia finansowego dla rolników poprzez obniżenie podatku od gruntów. Ulgi podatkowe za ziemię stosujemy także dla właścicieli gruntów – osób fizycznych, w których rodzinach nie ma osób zdolnych do pracy lub którzy osiągnęli wiek emerytalny, lub są nieletni. Wielkość działki zwolnionej z podatku gruntowego: na obszarach wiejskich – 3 ha, w mieście Niemenczyn – ćwierć hektara. W roku ub. w rejonie wileńskim kwota ulg wyniosła ponad 1 140 000 euro” – wymieniała ulgi stosowane dla mieszkańców mer Maria Rekść.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z nielicznych spośród wszystkich samorządów w kraju, który z własnego budżetu częściowo pokrywa wydatki mieszkańców na usługi komunalne. Samorząd pokrywa do 42 proc. ceny na wodę i odprowadzanie ścieków, na co przeznaczył około 0,5 mln euro. „Bierzemy na siebie część opłaty za wywóz śmieci. Z ulgi tej korzystają wszyscy mieszkańcy rejonu. W 2019 r. samorząd z własnego budżetu przeznaczył na to około 0,5 mln euro” – powiedziała mer.

„Rok 2019 był dla rejonu wileńskiego szczególny również w sferze duchowej, w ubiegłym roku bowiem obchodziliśmy 10-lecie Intronizacji Chrystusa Króla. Główna uroczystość z tej okazji odbyła się 9 czerwca 2019 roku, ale towarzyszyło jej wiele innych przedsięwzięć: pielgrzymka z Turgiel do Mejszagoły „Śladami ks. prałata Józefa Obrembskiego”, konkursy o tematyce religijnej, wyjazdy. Wszystkie te działania są wyrazem naszej troski o wartości chrześcijańskie, które niezwykle pieczołowicie pielęgnujemy i chcemy je przekazać przyszłym pokoleniom. W ten sposób wykazujemy swoją dbałość o przyszłość” – odnotowała Rekść.

Rejon solecznicki

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz cieszył się z udanego roku 2019 w rejonie. „Rejon solecznicki odmładza się. Średnia wieku mieszkańców wynosi obecnie 40 lat. Demografia polepsza się z roku na rok. Pod tym względem jesteśmy na 6. miejscu w kraju. Sytuacja gospodarcza w rejonie również się polepsza: wzrasta liczba podmiotów gospodarczych, bezrobocie jest na poziomie krajowym. Zwiększa się również liczba osób, które otrzymują zezwolenie na działalność gospodarczą. Za ostatni rok zwiększyły się europejskie inwestycje bezpośrednie na 1 mieszkańca, jak też inwestycje materialne” – wyliczał.

„W rejonie dobrze rozwija się rolnictwo. Ziemia nie leży odłogiem, liczba rolników wzrasta, podobnie jak i rejon wileński zwalniamy rolników od podatku za ziemię. Z tego tytułu do budżetu nie wpłynęło 100 000 euro, ale jest to zasłużony prezent dla naszych rolników” – oceniał mer. 

W opinii mera Zdzisława Palewicza, kultura w rejonie solecznickim również prężnie się rozwija. „Celowo na to kierujemy środki. Organizujemy wiele przedsięwzięć kulturalnych, myślę, że cieszą się z tego zarówno nasi mieszkańcy, jak też goście. Będziemy to kontynuować” – zapewnił mer i dodał, że na tę dziedzinę władze rejonu kierują ok. 9 proc. budżetu samorządowego. „Uważam, że to jest dużo” – zaznaczył. Mer cieszył się, że coraz mniej mieszkańców pobiera zasiłki socjalne. Mer mówił również o problemach, z jakimi boryka się rejon, ale są, jak zaznaczył rozwiązywane i „są to zadania na kolejną kadencję”.

Rejon trocki

Maria Pucz, wicemer samorządu rejonu trockiego, optymistycznie i ambitnie wyraziła życzenie, by w samorządzie trockim AWPL-ZChR udało się w przyszłości zdobyć stanowisko mera rejonu. „Nasza frakcja jest bardzo aktywna” – oceniła Maria Pucz. Do Rady rejonu trockiego AWPL-ZChR wprowadziła 4 radnych. W samorządzie trockim przedstawiciele partii obsadzili stanowiska wicemera, wicedyrektora administracji (Agata Mankeliūnienė), w starostwach rejonu pracuje ponadto 3 naszych starostów. „W swojej codziennej pracy czuwamy nad każdą sprawą swoich wyborców” – podkreśliła wicemer Pucz. „Źródłem naszej największej troski jest szkolnictwo mniejszości narodowych i jego finansowanie” – ubolewała wicemer.

Rejon święciański

Zbigniew Jedziński, poseł na Sejm RL, przewodniczący oddziału święciańskiego partii, przypomniał, że do lokalnego samorządu partia wprowadziła 4 radnych. „Jednym z najważniejszych punktów programu wyborczego w rejonie było kompleksowe uporządkowanie miejsc użytku publicznego. W tym miejscu chcemy się pochwalić, że w 2019 r. w Podbrodziu, gdzie większość mieszkańców stanowią Polacy, ukończono remont Ośrodka Kultury na kwotę 993 000 euro. Placówka ta wyróżnia się na tle tego typu placówek w całym kraju bardzo dobrą akustyką” – cieszył się parlamentarzysta.

„Kolejnym ważnym obiektem, który został ukończony w 2019 r., był remont kapitalny ulicy Arnionių w Podbrodziu. Inwestycje wyniosły 1,16 mln euro. Jest to ta sama ulica, o której było bardzo głośno w mediach. Chcę podkreślić, że przy tej ulicy znajduje się zakład z około 2 000 pracowników. Jest to druga według znaczenia arteria komunikacyjna w Podbrodziu, z której korzystają codziennie tysiące osób. Jesteśmy dumni, że ten projekt udało się rozpocząć i ukończyć” – cieszył się polityk.

Zbigniew Jedziński z satysfakcją odnotował, że w 2019 r. udało się sfinalizować projekt odnowienia domów wielopiętrowych wraz z uporządkowaniem miejsc użytku publicznego przy ul. Wileńskiej w Podbrodziu. Sprawozdawca cieszył się z tego, że ruszyła w Podbrodziu modernizacja polskiego Gimnazjum „Żejmiana”, a za starania w tym kierunku dziękował liderowi Waldemarowi Tomaszewskiemu, przewodniczącej klubu parlamentarnego ugrupowania i wszystkim posłom. Zbigniew Jedziński poinformował, że już sporządzono projekt odnowienia placówki, zaś w 2019 r. na system grzewczy skierowano 155 000 euro, zaś w grudniu Rząd, a później Sejm zaaprobowali skierowanie na dalszą modernizację gimnazjum 500 000 euro. Polityk ubolewał, że władze rejonu święciańskiego usiłują połączyć polską „Żejmianę” z litewskim gimnazjum. „Problem ten, który jest założeniem priorytetowym naszego programu wyborczego, rozwiązujemy. Nasza frakcja będzie walczyła o to gimnazjum, bo wszyscy dobrze rozumiemy, że tak naprawdę dla niektórych kierowników samorządu rejonu chodzi o to, by w Podbrodziu nie zostało placówki oświatowej oferującej kształcenie w języku polskim” – stwierdził Jedziński.

Wisaginia

Prezes Wisagińskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie Zygfryd Binkiewicz przypomniał, że w Wisaginii przedstawiciele AWPL-ZChR wchodzą do koalicji rządzącej, obejmując m.in. stanowisko wicedyrektora administracji lokalnego samorządu, na którym pracuje Julija Svidėnienė. „Choć nasza trzech osobowa frakcja jest nieliczna, lecz bardzo aktywna” – ocenił prezes oddziału. „Braliśmy i bierzemy udział w pracach grup roboczych opracowujących wytyczne rozwoju miasta na lata 2020-2030, w grupie opracowującej metodykę naliczania opłaty za zbiórkę odpadów. Działalność tych grup nie zawsze cieszy się poparciem, gdyż niekiedy jesteśmy zmuszeni podejmować decyzje niepopularne, ale konieczne. W takich sytuacjach nie unikamy brania na siebie odpowiedzialności politycznej” – zapewnił prezes.

Sprawozdanie z działalności Sejmowej Frakcji AWPL-ZChR przedstawiła w skrócie jej starosta Wanda Krawczonok. Poinformowała, że członkowie klubu spotykają się na naradzie dwa razy w tygodniu, często na spotkania te zapraszają m.in. kandydatów na sędziów różnego szczebla, na kontrolera państwowego, kontrolera praw człowieka itd. Na posiedzenia frakcji przychodzą też przedstawiciele różnorodnych organizacji, którzy chcą przedstawić swój pogląd na tę czy inną ustawę. „Mieliśmy spotkania z przedstawicielami odontologów, sieci handlowych, związków zawodowych pracowników ochrony środowiska, straży pożarnej. Odbyliśmy również spotkania z doradcami prezydenta w sprawie propozycji do budżetu” – relacjonowała przewodnicząca klubu.

Wanda Krawczonok poinformowała, że klub AWPL-ZChR skierował pod obrady Sejmu ustawę o mniejszościach narodowych, o oświacie, o zwrocie ziemi, o zmianach w ordynacji wyborczej w wyborach różnego szczebla, o ochronie życia poczętego, o lustracji, ustawę o opodatkowaniu aktywów bankowych – sztucznie zablokowaną przed przyjęciem budżetu. „Nieco łatwiej jest z ustawami w dziedzinie socjalnej. Staraniami naszych posłów już w tym roku rodziny otrzymają większe świadczenia na dzieci, wprowadziliśmy bardzo dobrze ocenianą Kartę Rodziny uprawniającą rodziny do różnego rodzaju ulg i zniżek” – cieszyła się poseł.

Sejm wprowadził z inicjatywy AWPL-ZChR darmowe leki dla seniorów. „Już w tym roku będziemy mieli 2 dni na zwiedzanie cmentarzy. Z inicjatywy naszej frakcji 2 listopada został wpisany na listę dni wolnych od pracy. Rok 2020 będzie na Litwie Rokiem Św. Jana Pawła II. Jest to również skuteczna inicjatywa naszego klubu, przyjęta absolutną większością głosów. Ponadto nasi posłowie aktywnie popierają ustawy proponowane przez naszych posłów, często są ich współautorami, o ile ustawy te są zgodne z naszym programem wyborczym”.

Rita Tamašunienėminister spraw wewnętrznych z ramienia AWPL-ZChR, która na stanowisko szefa MSW została zaprzysiężona w końcu sierpnia 2019 roku, zaznaczyła, że pierwsze tygodnie kierowania resortem były trudne, ale po ukształtowaniu gabinetu politycznego zyskała ogromne wsparcie. Samorządowi Rejonu Wileńskiego dziękowała m.in. za specjalistkę Beatę Maluszycką, która objęła stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych. „Pracujemy z ministrem Jarosławem Narkiewiczem nie tak znowu długo – 4,5 miesiąca, ale już można mówić o efektach naszej pracy. Do Sejmu już trafił projekt ustawy o zupełnie nowej polityce regionalnej, która usprawni działalność samorządów” – mówiła. 

Kolejnym sukcesem są zmiany w prawie, które utrudnią zmiany granic samorządów. „Wiemy o tym, że Kowno usiłowało zająć część rejonu kowieńskiego, więc, jeśli takie zakusy powstaną w przyszłości, nie będzie to łatwe. Sporo pracy wykonaliśmy w dziale migracji, by ułatwić obsługę mieszkańców. Jedną ze zmian jest to, że z dziećmi do 2. roku życia przybycie do działu nie będzie konieczne. Obywatelom powyżej 70 lat dowód osobisty będzie wydawany na dłuższy okres – 20 lat” – efekty pracy wyliczała szefowa MSW. Oceniając pracę na stanowisku ministra, Rita Tamašunienė powiedziała: „Jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale też ogromne doświadczenie”. Odnosząc się zaś do nagonki medialnej i wręcz ukierunkowanego oczerniania przez niektóre TV przedstawicieli AWPL-ZChR, głównie jej ministrów, szefowa MSW z optymizmem odnotowała, że w końcu sprawiedliwość zawsze zwycięża.

Minister łączności Jarosław Narkiewicz podkreślił, że kierowany przez niego resort zajmuje się wieloma sektorami, są to m.in.: drogi, transport drogowy, koleje, woda, powietrze, bezpieczeństwo ruchu, komunikacja tranzytowa, poczta, łączność elektroniczna, nadzorowanie całego szeregu spółek zajmujących się tymi kwestiami, w tym przedsiębiorstw państwowych. „Zauważyłem, że sektor łączności nie ma daleko idącej strategii. Wymienione przeze mnie sektory działają tak naprawdę oddzielnie, więc powołaliśmy grupę ekspercką do utworzenia strategii rozwoju tego sektora do roku 2050. Ponadto przyśpieszyliśmy realizację szeregu projektów, w tym Rail Baltica. Jest to ogromne wyzwanie. Już w najbliższym czasie ujawnimy szereg nadużyć zauważonych w tej dziedzinie” – zaznaczył.

Minister łączności Jarosław Narkiewicz podziękował liderowi AWPL-ZChR Waldemarowi Tomaszewskiemu za aktywną obronę, przyjęcie na siebie ciosu, za aktywny udział  w mediach, jak również za poparcie w nagłośnieniu nadużyć w Kolejach Litewskich. „Ostro zabraliśmy się do pracy i na jaw wyszło wiele spraw niewygodnych dla byłej drużyny, odkryliśmy duże nadużycia” – nagonkę medialną na przedstawicieli AWPL-ZChR, w tym jego osobę tłumaczył minister Narkiewicz. „To, że nie jesteśmy powiązani z żadnymi strukturami biznesowymi, sprawia, że możemy realnie działać w interesie publicznym” – zapewnił minister. 

Waldemar Tomaszewski, podsumowując obrady, zaznaczył, że sprawą zasadniczą w roku ub. oprócz udanych potrójnych wyborów było wejście AWPL-ZChR do koalicji rządzącej. Zresztą już przed rokiem, w styczniu, jak powiedział, partia uzgodniła, że wejdzie do koalicji i obejmie te dwa resorty – spraw wewnętrznych i łączności. „Jest to nasze duże zwycięstwo” – ocenił. Dodatkowo, jak powiedział, przedstawicielom partii udało się objąć te resorty, w których można zdziałać wiele dobrego dla mieszkańców. W opinii Tomaszewskiego, podział środków na drogi odbywał się do tej pory niesprawiedliwie. Podał przykład rejonów podwileńskich z ogromnym natężeniem ruchu drogowego, które nie przekładało się jednakże na większe finansowanie. „Odtąd podział środków będzie sprawiedliwy” – oświadczył. „Chcemy pracować dla naszego kraju i nie chcemy, by pieniądze podatników były marnotrawione” – wzmożoną uwagę na przyszłe racjonalne wykorzystanie funduszy i kontrolę wcześniejszych decyzji zapowiedział lider AWPL-ZChR. „Nasi ministrowie są jednymi z najlepszych w obecnym rządzie, nie ujmując innym. Mają największe doświadczenie w podejmowaniu decyzji, kontroli, audycie – wszelkie niedociągnięcia dostrzegają błyskawicznie” – wyliczał. 

Lider ugrupowania wymieniał ostatnie największe osiągnięcia: większe świadczenia na dzieci (do 100 euro dla rodzin wielodzietnych, wspieranych specjalne i wychowujących dziecko niepełnosprawne, do 60 – dla wszystkich innych rodzin), darmowe leki dla seniorów, uruchomienie Karty Rodziny, rekordowy do tej pory, bo aż 10-procentowy wzrost emerytur, wzrost wynagrodzenia minimalnego o 10,5 proc.,  co stanowi, jak podkreślił Tomaszewski, o 41 euro na rękę. Wskazał, że tak wielkiego wzrostu dochodów jeszcze nie było od czasów odzyskania przez Litwę niepodległości. Zapewnił też o dalszym zaangażowaniu AWPL-ZChR w rozwój polityki społecznej na szczeblu państwowym. „W tym roku wzrost gospodarczy w naszym kraju osiągnie poziom 2,5 proc., zaś dochody mieszkańców wzrosły o ok. 10 proc. To wskaźniki do tej pory niespotykane. Jeśli obecna władza utrzyma się przez kolejne 4 lata, dochody mieszkańców wzrosną jeszcze bardziej i przekroczą średnią unijną” – prognozował.

Wracając do tematu wyborów samorządowych, Tomaszewski powiedział o jednej istotnej stracie, która, jak podkreślił, jest wynikiem zastosowania metody rozbijackiej. Otóż dla AWPL-ZChR, która zdobyła 5 proc. głosów, zabrakło dosłownie około tysiąca głosów – do 5,1 proc., aby w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli zachować swego przedstawiciela – Tadeusza Andrzejewskiego.

Lider AWPL-ZChR wskazał, że to wynik zastosowania metody rozbijackiej względem polskiej społeczności na Litwie. „Założony w Wilnie z inicjatywy tzw. „Gazety Polskiej” komitet wyborczy o dziwnej nazwie „Niedźwiedź” skompromitował się totalnie, zdobywając  zaledwie 0,4 proc. głosów, czyli 10-krotnie mniej głosów wymaganych do zdobycia chociaż 1 mandatu (…) Ale właśnie tego tysiąca głosów nam zabrakło, żeby Tadeusz Andrzejewski byłby w Komitecie Regionów. Tak działa metoda rozbijacka. Oczywiście, nie zaszkodzą nam zbyt wiele, bo zwiększyliśmy pozycje w samorządach, ale jedno ważne miejsce straciliśmy” – mówił.

Wszystko wskazuje na to, że powyższa rozbijacka robota uderzy też w pozycję Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie we frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów w Brukseli, którą współtworzyli między innymi radni PISu i AWPL-ZChR. Frakcja EKR w Komitecie Regionów traci nie tylko T. Andrzejewskiego, ale i siódmy kraj – Litwę, przez to po prostu się rozpada. Taką oto niedźwiedzią przysługę dla PISu przygotowali politykierzy tzw. „Gazety Polskiej” tworząc komitet sromotnej klęski wyborczej „Niedźwiedź”.

Waldemar Tomaszewski, dokonując oceny wyników potrójnych wyborów w roku 2019, ogólnie uznał je za dobre. Szczególnie wskazał na specyfikę wyborów do Parlamentu Europejskiego (70 tys. głosów), które są stricte polityczne jak i wybory do Sejmu. Dobrą wiadomością jest to, jak wskazał, że wśród obecnych partii parlamentarnych, AWPL-ZChR, jako jedyna partia, plus socjaldemokraci, zachowała swoją pozycję z wyborów parlamentarnych w 2016 r. – zdobyła 70 tys. głosów, czego nie udało się innym partiom. Inne ugrupowania straciły swoje pozycje otrzymując znacznie mniejsze poparcie. 

Mówiąc o najbliższych planach i zadaniach AWPL-ZChR Tomaszewski nie traci optymizmu. „Pracujemy uczciwie, tak więc wszystko będzie dobrze” – powiedział polityk.

Przypominamy, że 11 października 2020 r. na Litwie odbędą się wybory parlamentarne.

Podczas konferencji minutą ciszy uczczono osoby, które w roku 2019 odeszły do Pana. Tym, którzy w ubiegłym roku obchodzili swoje jubileusze, złożono życzenia, wręczono upominki. Kwiaty, dyplomy uznania z kolei otrzymali przedstawiciele AWPL-ZChR, którzy ostatnio przeszli na emeryturę.

Po oficjalnej części konferencji miała miejsce impreza integracyjna, na której panował świąteczny, wesoły i rodzinny nastrój.

za L24

 1. Masz rację, różnej maści rozbijacze, awanturnicy i agenci robią wyjątkowo paskudną robotę, ze szkodą dla Kresów i ich mieszkańców.
  Tym bardziej smuci fakt, że w tym smętnym gronie jest redakcja gazety nosząca w nazwie określenie „Polska” – choć akurat ich opisane tu działania ze wzmacnianiem polskości nie mają nic wspólnego.

 2. Wileńscy Rodacy – szacun!!!

  Rozbijacze towarzysze z Gaz-Polu, Kuriera i Znad Wilii – WSTYYYYD!!!…..

 3. „Pracujemy uczciwie, tak więc wszystko będzie dobrze” – powiedział polityk.
  W październiku na Litwie odbędą się wybory parlamentarne. Życzę zwycięstwa czyli wprowadzenia mocnej drużyny AWPL do Sejmasu Litwy. Alleluja i do przodu!

 4. Wileńscy Polacy mi imponują.
  Ale strasznie wkurza mnie to co robi grupka fanatyków, rozbijaczy i zapewne (przynajmniej w części) agentów. Czyli Sakiewicz i jego Gazeta Polska, Klonowscy i ich Kurier Wileński, Okińczyc i jego Radio Znad Wilii. Ci osobnicy tak bardzo zapragnęli uderzyć i zaszkodzić Polakom na Litwie, największym i najbardziej skutecznym organizacjom, że posuwają się do niegodziwości mających wymiar zdrady.
  Wystawienie w wyborach samorządowych kuriozalnego tworu, komitetu „Niedźwiedź” i nachalne promowanie go w Kurierze i Radiu ZW oczywiście nic nie dało, wyborcy nie są idiotami i zwyczajnie olali ten agenturalny, rozbijacki twór.
  Ale garść głosów zmarnowana na tego dziwoląga sprawiła, że liście AWPL-ZCHR zabrakło odrobiny do poziomu dającego zachowanie dla Polaka miejsca w Komitecie Regionów Rady Europy.
  Co więcej, te haniebne i skandaliczne działania, podjęte z inspiracji Sakiewicza, spowodowały rozpad Europejskiej Frakcji EKR w Komitecie Regionów, tej Frakcji, którą oprócz AWPL tworzył też PiS.
  Ujmując sprawę krótko – Sakiewicz chciał zaszkodzić AWPL, a uderzył i zatopił PiS!!!
  To niewyobrażalna głupota! Facet kompletnie odjechał, a jego krecia robota to niszczenie polskiego interesu, tego na Kresach, ale jak widać nie tylko!
  Wiadomo że Gazeta Polska jest uzależniona od pieniędzy, które daje PiS. Czy jednak prezes Kaczyński pozwoli dalej komuś takiemu jak Sakiewicz prowadzić własne, haniebne i szkodliwe gierki?! Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte odpowiednie i poważne konsekwencje.
  Nie można tolerować rozbijaczy, awanturników, agentów!

 5. „W jedności siła” tak żyją Wilniucy. Razem, ze wspólnymi korzeniami, problemami, historią, tradycjami. „Pachnie” tam Polskością

 6. Brawa dla Waldemara Tomaszewskiego za pryncypialne kierowanie partią oraz dla wszystkich działaczy i sympatyków za trud jaki wkładają w swoje działania. Jak widać przynosi to nadspodziewane wymierne korzyści.

 7. W roku 2019 były potrójne wybory, zakończone dla AWPL-ZCHR sukcesem. Bez wątpienia udało się utrzymać silną pozycję i nawet ją wzmocnić. Teraz Polacy są także w rządzie Litwy. Wilniucy to wzór, jak dbać o polską tożsamość i jak propagować polskość. Są lepszymi ambasadorami polskości niż faktyczne ambasady, tylko pozorujące jakieś działania.

 8. Drodzy Rodacy, jestem pod wrażeniem waszej postawy umiłowania polskości, pomimo że musicie zmagać się z nieprzychylnością państwa litewskiego i nieudolnością polskiej dyplomacji. Jednak dzięki waszej determinacji, odwadze i patriotyzmowi robicie wielką rzecz – nie tylko swoją polskość zachowujecie, ale z dumą niesiecie ją w przyszłość. Za to serdecznie dziękuję, pozdrawiam z nowym rokiem i życzę wszelkiej pomyślności.

Comments are closed.