Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku po raz pierwszy przyznał Nagrody „Semper Fidelis”. Wyróżnienie to corocznie otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN.

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. Jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie. W czasie uroczystości wręczenia nagród laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

W pierwszej edycji Nagrody laureatami Nagrody zostali: harcmistrz Stefan Adamski, czasopismo „Wołanie z Wołynia”, ksiądz Roman Dzwonkowski, pułkownik Wojska Polskiego Weronika Sebastianowicz oraz Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ponadto specjalne wyróżnienie otrzymał Wiesław Helak.

W kolejnym roku nagrodę indywidualną otrzymali: ks. Roman Twaróg, ks. bp. Jan Purwiński oraz Waldemar Szełkowski. W kategorii zbiorowej zostało wyróżnione małżeństwo dziennikarzy z Grodna: Iness Todryk-Pisalnik oraz Andrzej Pisalnik. Pośmiertnie została nagrodzona polska slawistka, literaturoznawca i historyk żydowskiego pochodzenia Dora Kacnelson. Wyróżnienie Prezesa IPN otrzymał poeta Stanisław Srokowski.

W ubiegłym roku Kapituła przyznała nagrody: ks. Janowi Burasowi, ks. Adamowi Przywuskiemu, Elżbiecie Rusinko, Danucie Skalskiej oraz Społecznemu Komitetowi Opieki nad Starą Rossą. Wyróżnienie Prezesa IPN otrzymali założyciele wydawnictwa LTW Maria i Marek Jastrzębscy.

W roku 2022 Nagroda zostanie przyznana po raz czwarty. Kandydatów można zgłaszać do 31 lipca br. wysyłając wniosek za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie: ipn.gov.pl).

Uhonorowanie tych, którzy poświęcają swe życie ratowaniu polskich śladów i utrwalaniu pamięci o historii Kresów Wschodnich jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej.

***

Dodatkowych informacji udziela: Jarosław Klujewski, tel. (22) 581 86 77, e-mail: semperfidelis@ipn.gov.pl

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej