Waldemar Tomaszewski i Lorant Vincze w Sejmie RL po udanej akcji zbierania podpisów na rzecz ochrony praw mniejszości narodowych w Europie

Podczas dzisiejszej sesji w Brukseli Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął ważną dla tradycyjnych, autochtonicznych mniejszości narodowych rezolucję Minority Safepack, która jest pakietem propozycji zmian w prawie europejskim, które mają zagwarantować ochronę autochtonicznych mniejszości narodowych oraz wprowadzić szereg aktów prawnych Unii umożliwiających lepsze i skuteczniejsze zachowanie kultury, tradycji oraz oświaty w regionach zamieszkałych przez mniejszości narodowe.

W Parlamencie Europejskim liderami i współautorami tej ważnej inicjatywy byli dwaj europosłowie, Lorant Vincze, lider mniejszości węgierskiej w Rumunii i przewodniczący AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski, lider mniejszości polskiej na Litwie, którzy razem działają w ramach europarlamentarnej Intergrupy ds. Tradycyjnych Mniejszości Narodowych i Językowych.

Europejska Inicjatywa Minority SafePack jest wspólnym projektem węgierskiej mniejszości narodowej w Siedmiogrodzie (Rumunia) i polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie (Litwa), do której przyłączyło się kilka innych tradycyjnych wspólnot narodowych i językowych reprezentujących razem siedem państw członkowskich Unii Europejskiej.

W 2018 roku przeprowadzono ogólnoeuropejską akcję zbierania podpisów na rzecz Minority SafePack Initiative, inicjatywy umożliwiającej wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Na Wileńszczyźnie, dzięki skutecznej pracy ZPL i AWPL-ZChR zebrano ponad 256 proc. wymaganej dla Litwy liczby głosów. W całej Europie pod inicjatywą zebrano ponad milion podpisów popierających inicjatywę. Dzięki temu Parlament Europejski został zobligowany do rozpatrzenia inicjatywy i podjęcia w tej sprawie rezolucji.

Główne cele Minority SafePack można streścić jako: bezpieczeństwo prawne autochtonicznych mniejszości narodowych, a w szczególności zagwarantowanie korzystania z języka mniejszości w szkołach, urzędach państwowych i samorządowych, na kartach wyborczych, w napisach informacyjnych i w życiu publicznym. Chodzi o to, aby w ramach polityki spójności Unii poświęcić szczególną uwagę regionom, które ze względu na cechy narodowe, etniczne, kulturowe, religijne lub językowe różnią się od regionów otaczających. Dzięki temu osoby należące do tradycyjnych, autochtonicznych mniejszości narodowych będą mieć prawną ochronę w UE.

Efektem pozytywnego głosowania w Parlamencie Europejskim i przyjęcia przez europosłów rezolucji Minority SafePack będzie dalsze przekazanie propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej, która została zobowiązana do opracowania stosownych zmian w prawie europejskim, które zagwarantują pełnię praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej.

  1. Pan Tomaszewski wykonuje wielką pracę dla zachowania i wzmacniania polskości na Kresach. Dziękuję i pozdrawiam! 🙂

  2. Skutecznie i konkretnie, tak trzeba bronić praw mniejszości narodowych jak pokazuje lider AWPL-ZCHR Tomaszewski. Gratuluje i życzę by ta europejska inicjatywa przełożyła się teraz na praktyczne rozwiązania.

  3. Gratuluję p. Tomaszewskiemu , Związkowi Polaków na Litwie i wszystkim Wilnianom co wzięli udział w tej akcji i aktywnie ją wsparli swoimi podpisami.

  4. Na Polaków z Wileńszczyzny zawsze można liczyć.
    Wiedział o tym węgierski europoseł Vincze, dlatego o pomoc zgłosił się prosto do Waldemara Tomaszewskiego, a cała akcja skończyła się sukcesem.
    Brawo!!!

Comments are closed.