Po raz kolejny portal ZW dał upust swoim niskim instynktom i w anonimowym artykule zaatakował europosła Waldemara Tomaszewskiego za to, że poparł rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami. To bardzo ważna rezolucja, ponieważ daje środki i możliwości Unii na niesienie pomocy ludziom i państwom członkowskim, w tym mieszkańcom Litwy. Za tym zagłosowała absolutna większość europosłów, węgierscy posłowie premiera Wiktora Orbana i oczywiście lider AWPL-ZChR, ale portal ZW zaatakował za to bardzo ważne głosowanie. Jako politolog odbieram to jednoznacznie, wygląda na to, że ZW jest przeciw pomocy Unii na zwalczanie skutków pandemii.

Rezolucja wspiera osoby tracące pracę i dba o zabezpieczenie rodzin

W ubiegłym tygodniu odbyła się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego w całości poświęcona walce ze skutkami epidemii koronawirusa w Unii Europejskiej oraz pomocy finansowej, jaką instytucje unijne mają wesprzeć obywateli i kraje Wspólnoty. Aktywny udział w tej sesji wziął Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Cała frakcja EKR, wraz z liderem AWPL-ZChR, złożyła własne poprawki biorące przede wszystkim pod uwagę pomoc, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo oraz zwykli ludzie. A także te dające więcej środków i uprawnień państwom członkowskim. Między innymi złożono poprawki mówiące o tym, aby w planie odbudowy przewidzieć środki chroniące najuboższe i najsłabsze gospodarstwa domowe przed skutkami recesji po COVID-19, a plan odbudowy na szczeblu UE powinien wspierać krajowe programy w tym zakresie. Następnie, podczas głosowania końcowego nad całością rezolucji Waldemar Tomaszewski poparł ją, tak samo jak cała jedenastka europosłów z Litwy i zdecydowana większość Europarlamentu. A to dlatego, że ta rezolucja daje wyczekiwane przez państwa członkowskie, w tym Litwę, instrumenty i środki na skuteczną pomoc w dobie epidemii. Zawiera konkretne zalecenia dla instytucji unijnych, w tym zapisy prospołeczne, które będą realnie zwalczać niekorzystne skutki epidemii i będą służyć poprawie życia zwykłych ludzi, którzy najbardziej ucierpieli z powodu koronawirusa. Głosując za, europoseł opowiedział się za zwiększeniem nakładów finansowych przez Unię Europejską na ochronę miejsc pracy, walkę z bezrobociem, wsparciem dla służby zdrowia oraz osób najuboższych. Poparł również zapisy rezolucji dające więcej możliwości państwom członkowskim, w tym możliwość przesuwania środków unijnych z projektów spójności i infrastrukturalnych na pomoc w zwalczaniu skutków epidemii oraz wsparł możliwość powrotu przedsiębiorstw, działających obecnie głównie w Azji, do swoich krajów pochodzenia. Rezolucja zdecydowanie bierze pod ochronę pracowników przed zwolnieniami i wzywa do niesienia szczególnej pomocy dla dzieci i osób starszych. Daje też państwom członkowskim 410 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Stabilności. Z tych wszystkich rozwiązań, które poparł lider AWPL-ZChR, skorzystają również Litwa, Polska i ich mieszkańcy.

Węgierscy europosłowie Orbana jednomyślnie poparli rezolucję

Poparcie tej rezolucji nie spodobało się jednak portalowi ZW, który w skandalicznym artykule zaatakował Waldemara Tomaszewskiego twierdząc, że poparł (sic!) „rezolucję krytykującą działania polskich władz”. Niedouczonym i nieoczytanym dziennikarzom ZW raz jeszcze pragnę zwrócić uwagę, że rezolucja Parlamentu Europejskiego dotyczyła skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami, a nie Polski. Na 56 artykułów rezolucji znalazł się tylko jeden jedyny zapis zwracający uwagę Węgrom na niezgodne z wartościami europejskimi i zasadami demokracji przedłużenie w tym kraju stanu wyjątkowego na czas nieokreślony oraz zwracający uwagę Polsce, iż przeprowadzanie wyborów prezydenckich w czasie pandemii może zagrozić życiu obywateli polskich. Poprawki wykreślające z rezolucji zapisy dotyczące Węgier i Polski europoseł Tomaszewski poparł oczywiście jednoznacznie, ale większość Parlamentu osobnym glosowaniem zadecydowała jednak o ich pozostawieniu w dokumencie końcowym. Jak w tej sytuacji zagłosowali Węgrzy z Fideszu, rządzącej partii Wiktora Orbana, którym niepotrzebnie moim zdaniem, tak jak i Polsce, zwrócono uwagę w rezolucji? Otóż, tak jak i poseł Tomaszewski, stanęli na wysokości zadania i zagłosowali za całą rezolucją, gdyż słusznie uznali, że rezolucja jest na temat ważnej i potrzebnej od zaraz pomocy dla państw członkowskich i ich obywateli, a nie jest rezolucją na temat Węgier czy Polski. Europosłowie węgierscy zagłosowali pozytywnie, w interesie swojego państwa, widząc, że nie ma sensu rozdzieranie szat z powodu jakiegoś mało istotnego zapisu na ich temat, ponieważ na szali była wielka pomoc unijna, którą rezolucja oferowała. Zagłosowanie przeciw oznaczałoby głos na szkodę swoich obywateli.

KGBistowskie metody ZW

Ale ta uwaga Parlamentu Europejskiego, zamieszczona w rezolucji posłużyła portalowi ZW do ataku na Waldemara Tomaszewskiego i zasugerowania jakoby zagłosował przeciwko polskim władzom. To totalne szaleństwo w wykonaniu ZW i metoda czysto ubecka, choć na Litwie powinno się powiedzieć KGBistowska, rodem z państw komunistycznych, gdzie na siłę szuka się pretekstów, a jeśli ich nie ma, to się je wymyśla, byle tylko atakować człowieka. To godne pożałowania działania, manipulacje i okłamywanie czytelników, tego z nazwy tylko polskiego medium na Litwie. Krytykując głosowanie lidera AWPL-ZChR w sprawie niosącej pomoc ludziom i państwom rezolucji, portal ZW opowiedział się tym samym przeciw 410 miliardowej pomocy Unii na zwalczanie skutków pandemii.

Dr Bogusław Rogalski, politolog

P.S. Poniżej zamieszczam najważniejsze zapisy rezolucji, za poparcie której portal ZW atakuje europosłów.

Rezolucja w sprawie skoordynowanych działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami

Strasbourg Parliament Europejski TT NEWS AGENCY ANADOLU AJANSI

x Parlament wzywa do uruchomienia 410 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności w postaci określonej linii kredytowej; głównym celem powinno być zwalczanie skutków epidemii

x zagwarantowania płynności finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom;

x zapewnić obywatelom obniżkę lub zaprzestanie spłaty rat zadłużenia lub kredytów hipotecznych, zapewniających maksymalną elastyczność w odniesieniu do kredytów zagrożonych

x pilna potrzeba podjęcia obszerniejszych działań na rzecz utrzymania miejsc pracy

x pomóc w produkcji, a także w magazynowaniu i koordynowaniu produkcji krytycznych produktów leczniczych i farmaceutycznych oraz sprzętu, w szczególności w zakresie środków do dezynfekcji, respiratorów i masek w Unii Europejskiej

x Parlament wyraża wsparcie dla lekarzy i pielęgniarek oraz osób pracujących w sektorach takich jak sprzedaż detaliczna i dostawy żywności, edukacja, rolnictwo, transport, służby ratunkowe, wolontariat,

x solidarność z państwami członkowskimi, które ucierpiały najbardziej z powodu wirusa; głęboko solidaryzuje się z tymi, którzy stracili pracę; zaznacza potrzebę współpracy wspólnotowej i zadbania o to, by żadne państwo nie musiało prowadzić samotnej walki z wirusem i jego konsekwencjami;

x wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby działały wspólnie z myślą o ratowaniu życia, ochronie miejsc pracy i przedsiębiorstw oraz pobudzeniu ożywienia gospodarczego

x zwiększenie kompetencji budżetu i liczebności personelu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków, tak aby mogły one koordynować działania służby zdrowia w czasach kryzysu;

x utworzenie europejskiego mechanizmu reagowania w dziedzinie zdrowia z myślą o lepszym przygotowaniu się na każdego rodzaju kryzys zdrowotny lub sanitarny na skalę UE, tak by wspólnie reagować na taki kryzys w skoordynowany sposób w celu ochrony zdrowia naszych obywateli, który będzie w stanie zapewnić niezbędne zaopatrzenie, sprzęt medyczny i obecność personelu medycznego w regionach dotkniętych nagłym wzrostem liczby zakażeń;

x wspieranie rolnictwa, rybołówstwa i przedsiębiorstw spożywczych w czasie obecnego kryzysu zdrowotnego i po nim oraz potrzebę wspierania tych sektorów i zabezpieczenie ciągłości ich produkcji oraz pozbawionego barier transportu na jednolitym rynku;

x pakiet na rzecz inwestycji służących ożywieniu gospodarczemu i odbudowie w celu wsparcia europejskiej gospodarki po kryzysie, inwestycje powinny być finansowane z istniejących unijnych funduszy i instrumentów finansowych, a także z obligacji na rzecz ożywienia gospodarczego zabezpieczonych budżetem UE

x w budżecie UE potrzebne będą nowe zasoby własne w celu zagwarantowania pakietu na rzecz ożywienia gospodarczego i odbudowy;

x szybko przekazać pomoc finansową najbardziej poszkodowanym regionom i przedsiębiorstwom, a także umożliwić jak największą elastyczność w wykorzystaniu funduszy

x wzywa Komisję, aby priorytetowo potraktowała pomoc i środki mające na celu złagodzenie skutków kryzysu z myślą o obywatelach w najtrudniejszej sytuacji – kobietach i dzieciach, osobach starszych, osobach z niepełnosprawnościami, mniejszościach etnicznych

x wzywa do opracowania kompleksowej strategii walki z ubóstwem z europejską gwarancją dla dzieci

x osoby samozatrudnione muszą być chronione przed utratą dochodów,

x wspiera środki na rzecz unijnego sektora rolno-spożywczego i rentowności gospodarstw rolnych w czasie kryzysu, mianowicie przez wsparcie płynności dzięki terminowym (zaliczkowym) płatnościom bezpośrednim i płatnościom z drugiego filaru

x wzywa do podjęcia działań w celu zadbania o zdrowie, bezpieczeństwo i warunki pracy pracowników sektora transportu oraz o to, by przedsiębiorstwa transportowe mogły przetrwać kryzys

x środki ochrony indywidualnej muszą dotrzeć do tych, którzy najbardziej ich potrzebują, a nie do tych, którzy mogą sobie pozwolić na zapłatę najwyższej ceny

x wsparcie dla krajów Bałkanów Zachodnich, dla naszych najbliższych sąsiadów i partnerów we wschodnim i południowym sąsiedztwie, a także dla krajów rozwijających się

źródło: L24.lt

 1. RODACY trzymajcie się mocno!! A Tomaszewskiemu gratuluję odważnej postawy i nieulegania naciskom, szczególnie ze strony różnej maści wyznawców giedroycizmu, których niestety w PL nie brakuje, także wśród polityków, w mediach i instytucjach.
  Jednak zdecydowana większość mieszkańców PL myśli i czuje PO POLSKU!!

 2. Patrząc na „karierę” Dzięciołowskiego widać, że jest to osobnik pozbawiony ludzkich uczuć. Co gorsze, jest to bezkrytyczny miłośnik banderyzmu, zapalony giedroyciowiec, którego działalność przynosi wielkie szkody polskości na Kresach. Jego postawę można więc określić jako antypolską.

  • Faktycznie atak jaki ten Dzięciołowski przypuścił na portalu niezlaezna był na granicy obłędu, prawie widać jak ślina ścieka mu po wąsiskach gdy tak pluje jadem… swoją drogą facet kłamie jak najęty i rzuca chamskie oskarżenia, nie obawia się niczego bo zapewne ma „plecy”, możliwe że jest na usługach służb. ciekawe czy jeśli tak, to aby tylko polskich…

 3. Moralnie Dzięciołowski jest upadły. Nawet niejeden raz chamsko atakował Radio Maryja i kpił z ludzi przywiązanych do wiary.

 4. Prawda musi boleć giedroyciowców. Wilniucy trwają w polskości i Wileńszczyzna wciąż jest ostoją polskości. Wielka w tym zasługa Waldemara Tomaszewskiego, który od wielu lat skutecznie przewodzi polskiej społeczności na Litwie.
  Tomaszewski to prawdziwy patriota i z takiej patriotycznej rodziny pochodzi. Rodzice byli nauczycielami w polskich szkołach na Wileńszczyźnie, a jego stryj był żołnierzem AK, był wśród tych, którzy odmówili złożenia przysięgi Berlingowi, za co został aresztowany i wywieziony do łagrów, do Kaługi. Natomiast sam Waldemar Tomaszewski bronił polskości jeszcze w czasach sowieckich, gdy w 1980 r. w szkole wskazał wprost na sowieckich sprawców mordu katyńskiego, za co był prześladowany.
  Tym bardziej więc oskarżenia dzisiejszych giedroyciowców wydają się niepoważną dziecinadą.

 5. co tu się dziwić? agentura wpływu na usługach lietuviskiej saugumy przecież dalej pracuje. taki radczenko musi wyrabiać plany

 6. Brawo Tomaszewski!!
  Zawsze wspiera zwykłych ludzi!
  Nie wikła się w brudne gierki w stylu Aleksa radchenko.
  Rezolucja PE dotyczyła pomocy w związku z epidemią i należało ją poprzeć.

Comments are closed.