Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski przedstawił dzisiaj program wyborczy kierowanej przez siebie partii w nadchodzących wyborach do Sejmu.

Prezentacji poszczególnych założeń dokonali ponadto Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych, oraz Zbigniew Jedziński, który otwiera listę kandydatów AWPL-ZChR.

Tomaszewski podkreślił, że program jest bardzo szeroki, dokument w wersjach polskiej, litewskiej i rosyjskiej można znaleźć na stronie internetowej ugrupowania www.awpl.lt

„Opracowaliśmy bardzo szeroki dokument zawierający ok. 60 000 znaków, przygotowaliśmy również jego wersję skróconą. Główne hasła programu wyborczego brzmią: O wartości chrześcijańskie! O wartości tradycyjnej rodziny! O sprawiedliwość społeczną! O uczciwą politykę! Łączy zaś je wszystkie hasło Litwa krajem wartości i dobrobytu“ – poinformował przewodniczący AWPL-ZChR.

Tomaszewski zaznaczył, że mottem programu są słowa św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”, które są również zawarte w zaprezentowanym dzisiaj dokumencie.

„W naszej działalności i programie wyborczym pragniemy się oprzeć na wskazaniach Jana Pawła II zawartych w encyklice Veritatis Splendor“ – odnotował lider AWPL-ZChR i przytoczył ich fragment, który również znalazł się w programie wyborczym AWPL-ZChR:

„W odniesieniu do dziedziny polityki należy podkreślić, że uczciwość w kontaktach między rządzącymi a rządzonymi, jawność w administracji publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw publicznych, poszanowanie praw przeciwników politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką cenę — to zasady, które znajdują swe najgłębsze źródło, a jednocześnie uzasadnienie wartości osoby, w transcendentnej wartości osoby i w obiektywnych nakazach moralnych, dotyczących funkcjonowania państw.”

Ubolewał, że obecnie gracze na scenie politycznej nieczęsto sięgają po te słowa w swoich politycznych poczynaniach, wyjątkiem zaś tej niechlubnej reguły jest na litewskiej scenie politycznej właśnie Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin.

„Staramy kierować się słowami przywołanej encykliki w naszej codziennej działalności, co sprawiło, że zasłużyliśmy na miano sumiennej i solidnej partii. Niemal wszystkie ugrupowania polityczne chcą współpracować z nami. Obecnie, jak wiadomo, należymy do większości rządzącej, do której dołączamy nie po raz pierwszy. Wymowny jest również fakt, że w 6 samorządach utworzyliśmy koalicje aż z 7 partiami. Inne partie odnoszą się do nas z szacunkiem” – ocenił Tomaszewski.

Dodał, że niesłychanie ważnym celem programu jest zapewnienie mieszkańcom naszego kraju sprawiedliwości społecznej.

Poinformował, że program wyborczy AWPL-ZChR zawiera takie punkty, których próżno szukać w programach wyborczych innych partii. Jako przykłady przytoczył projekt ustawy lustracyjnej i opodatkowania aktywów banków, który notabene został włączony do programu rozpoczynającej się jutro jesiennej sesji parlamentu.

Zbigniew Jedziński, numer 1 na liście kandydatów AWPL-ZChR, ocenił, że program wyborczy partii jest nie tylko bardzo szeroki, ale również bardzo konkretny i ma ukierunkowanie prospołeczne.

„Program zawiera nie tylko propozycje legislacyjne, ale równolegle podaje źródła finansowania wdrożenia proponowanych rozwiązań. Z całego serca ubolewam, że projekt ustawy o opodatkowaniu aktywów banków wciąż leży w szufladach sejmowych. Szacujemy, że z tego tytułu do budżetu państwa rokrocznie mogłoby wpływać ok. 100 mln euro. W 2018 roku działające na Litwie banki zarobiły 358 mln czystego zysku, zaś do utrzymania państwa w postaci podatków przyczyniają się w znikomej mierze“ – mówił poseł.

Z. Jedziński odnotował, że banki ciągle zwiększają opłaty za operacje bankowe i oprocentowanie pożyczek, utrudniają też dostęp mieszkańców do własnych pieniędzy.

„Instytucje finansowe zachowują się nader nieodpowiedzialnie i powinny w końcu zostać poważnymi płatnikami podatków. Za granicą takie praktyki już stały się normą, dla przykładu na Węgrzech, w Polsce, Francji. Takie rozwiązanie ma niebawem wdrożyć również Szwecja’ – poinformował Jedziński.

Poseł ubolewał, że projekt Ustawy o lustracji, choć był przyjęty w pierwszym czytaniu, to już w drugim został przez posłów odrzucony. „Ustawa ta jest bardzo potrzebna Litwie, bowiem niewykluczone, że wysokie stanowiska w życiu publicznym kraju mogą zajmować osoby utajnione, które w swoim czasie były tajnymi współpracownikami służb specjalnych byłego Związku Sowieckiego. Osoby takie mogą być szantażowane i mogą być nakłaniane do wypełniania woli tych, w czyich rękach są ich akta personalne. Ta ustawa jest bardzo potrzebna“ – tłumaczył Jedziński.

Rita Tamašunienė powiedziała z kolei, że silną stroną partii jest jej konsekwentna i ukierunkowana praca. „Dążymy do realizacji zamierzonych celów, mamy nowe pomysły, ale do przodu kroczymy ukierunkowanie” – oceniła szefowa litewskiego MSW.

Tamašunienė odnotowała, że w dziedzinie umacniania samorządu terytorialnego i polityki regionalnej uczyniono ogromny postęp.

„Lata 2019-2020 są dla mnie swoistym rokiem szkolnym na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Za ten okres w tym zakresie uczyniono bardzo wiele. Udało się przyjąć trzy ważne dokumenty, które realnie przełożą się na zwiększenie samodzielności samorządów i umocnienie polityki regionalnej.

Celem regionów jest zrównoważony rozwój gospodarczy i to one same zadecydują, w jaki sposób go osiągną. Jeśli chodzi o samorządy, to są one najbliżej mieszkańców i najlepiej znają i potrafią rozwiązywać ich problemy. Władze powinny zbliżać się do ludzi, dla przykładu, bardziej samodzielne powinny być starostwa” – odnotowała minister.

Tamašunienė przytoczyła przykład Samorządu Rejonu Wileńskiego, który już od pewnego casu stosuje praktyki, zgodnie z którymi 23 starostwa rejonu posiadają własny budżet.

„Niektóre zaś samorządy kierują dla starostw mniej niż 1% puli środków z własnego budżetu” – ubolewała poseł.

Tamašunienė przybliżyła propozycje partii dotyczące realizacji hasła „samorząd bliżej ludzi”. „Wprowadzenie drugiego szczebla samorządu, czyli samorządu gminnego
czy też bezpośrednie wybory starostów – to jest to, na co czekają nasi mieszkańcy. Ludzie chcą widzieć na tych stanowiskach osoby ze swego otoczenia, osoby, które najlepiej znają problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy i zależy im na ich rozwiązywaniu” – powiedziała.

Tomaszewski ocenił, że program kierowanej przez niego partii „jest jednym z najlepszych lub, jak powiedzieli sami dziennikarze, wręcz najlepszy”.

Lider partii powiedział, że wiele uwagi w programie poświęcono sprawiedliwości społecznej, zawarte w nim zostały ponadto propozycje liczby posłów ze 141 do 101. Kolejną propozycją jest zwiększenie w przyszłej kadencji finansowania kierowanego na utrzymanie dróg lokalnych co najmniej do 40% ogólnej sumy. „Będziemy dążyli do dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami: i Łotwą, i Polską, i Rosją, i Białorusią“ – w zakresie polityki zagranicznej aktywność zapowiedział Tomaszewski.

Ocenił, że program zawiera cały szereg bardzo konkretnych propozycji: „Spośród innych programów nasz wyróżnia właśnie konkretność”.

W przyszłej kadencji partia proponuje wypłacanie 120 euro comiesięcznie dla każdego dziecka, 200 euro dla rodzin wspieranych socjalnie, zapewnienie darmowych leków dla osób od 70. roku życia. Przypominamy, że od 1 lipca tego roku dla osób w wieku powyżej 75 lat leki z listy refundacyjnej są darmowe. Przyznanie seniorom bezpłatnych leków zostało zrealizowane na skutek inicjatywy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Tomaszewski powiedział też, że partia będzie zabiegała o zmniejszenie VAT do 5% na artykuły żywnościowe, a także o to, by osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie miesięczne płaciły symboliczny podatek w wysokości 1 euro.

„Sprawiedliwość społeczną w państwie zapewnimy, jeśli wdrożymy te i inne rozwiązania zawarte w naszym programie. Proponujemy nie tylko zmiany, ale też podajemy źródła ich finansowania, więc nie są to hasła populistyczne. Zmiany prospołeczne powinny być finansowane m.in. w drodze opodatkowania aktywów banków i dużych centrów handlowych. W dokumencie zawarliśmy również propozycje dotyczące ograniczenia szarej strefy w gospodarce“ – powiedział.

W. Tomaszewski prezentacji założeń programu wyborczego AWPL-ZChR dokonał w trakcie półgodzinnej konferencji prasowej w agencji BNS w ramach wspólnego projektu Głównej Komisji Wyborczej i agencji prasowej BNS umożliwiającego wszystkim ugrupowaniom politycznym przedstawienie swoich programów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi.

Konferencja prasowa była na żywo transmitowana na stronie www.bns.lt, na kanale Youtube, a także za pośrednictwem sieci społecznościowej Facebook.

Wybory do Sejmu odbędą się 11 października. Ewentualna druga tura w okręgach jednomandatowych odbędzie się za dwa tygodnie, 25 października.

za L24.lt

  1. Program wyborczy AWPL-ZChR bazuje na chrześcijaństwie, wartościach rodziny oraz na dbaniu o najsłabszych członków społeczeństwa. To fenomen na litewskiej scenie politycznej.
    AWPL-ZChR to partia jednocząca różnych ludzi dobrej woli na litewskiej scenie politycznej oraz jest reprezentantem polskich spraw na Litwie.
    Pozycja partii AWPL-ZChR na Litwie po wyborach zapewne się umocni, ponieważ nawet coraz więcej Litwinów głosuje na to ugrupowanie, widząc w AWPL-ZChR obrońców tych, którzy potrzebują wsparcia.
    Program AWPL-ZChR jest jest mocno zakorzeniony w wartościach patriotycznych, ale także w wartościach chrześcijańskich.

  2. Program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin jest kontynuacją tych prac, które już udało się polskim posłom wykonać w ciągu dwóch kadencji, gdy posiadają w Sejmie własną frakcję parlamentarną. Wiele już udało się zrobić i na pewno polska frakcja jest najbardziej aktywna we wprowadzaniu sprawiedliwości społecznej na Litwie. Życzę dalszych sukcesów i dobrej pracy zarówno dla wzmacniania polskości jak też poprawy codziennego bytu mieszkańców.

  3. Warto podkreślić, że mimo obszernej treści jest ona skonkretyzowana. Warto zwrócić uwagę, że ten program wyborczy charakteryzuje się wysoką jakością.

Comments are closed.